रा’त परेपछि मलाई किन यौ’न चा’हना ब’ढी हुन्छ,प्या;स बु;झाउने भए फोतो छुनुहोस् म म्यासेज गर्छु।