यौ’न स,म्प,र्क गर्ने उत्तम समय कुन होला ? के समयले यौ’न स’म्पर्कमा प्र’भाव पार्छ ?