यसरी ग’र्नुहोस् से’क्स,, म’हिलाले तपाई भन्दा मरिहत्ते गर्नेछन्..


म’हिलाको च र’म स’न्तु’सष्टीसका लागि पुरू’षले बुझ्नुपर्ने कुरा तपाईं यौ’न’ आन’न्दको अन्ति’म खु’डकिलोस’म्म पुग्न असफल भइरहनुभएको छ ?

च र’म आन’न्दभन्दा अघि नै चि’सिनुहुन्छ ? अमे’रिकामा गरिएको अनुसन्धानअनुसार म’हिला’ले चा’हे हरेक प’ट’क च’र’सुख’ उठा’उन सक्छन् ।त्यसको लागि धै’र्य’ता’ र यौ नसा’थी बीच उ’चित ता’लमे’ल हुनु जरुरी छ ।

अनु’सन्धा’नले हरेक पटक म’हि’लाले च र’म सुख लिन सक्ने देखाएको छ । तर ग’र्भ’धार’णका लागि च’र’म आ नन्द’ प्राप्त गर्नु आवश्यक छैन ।के साँचो हो भने पु’रुष’ बिना’कुनै’ सम’स्या हरेक पटक च’र’म आन’न्द’सम्म पुग्छन्, ‘म’हिला’लाई भने समय लाग्छ ।

कतिपय अव’स्थामा म’हिला आफ्ना प’तिसँग दिनहुँ यौ न स म्ब’न्ध रा’ख्न इच्छुक हुँदैनन् । यसो हुनुको एउटा महत्त्वपूर्ण कारण यौ’’न सा’थी आफूभन्दा पहिले च’र’म आ’नन्द’सम्म पुग्नु पनि हो ।

यस्तो हुँदा कम उमेरका यु”वतीमा आफूमा केही मी रहेको भ्र म’ले डेरा’ जमाउन थाल्छ, उमे’रको साढे तीन दशक पार गरेका म’हिला भने आफूमा यौ’ न’ भावना घट’दै गएको सो’च्न थाल्छन् ।

उक्त अनुस’न्धानले हरेक पटक म’हिला’ले च’र’म सु ख लिन सक्ने देखाएको छ ।साथीको सबैभन्दा मह’त्त्वपूर्ण भूमिका’ रहने अ’नुसन्धानमा उल्लेख छ ।

पु’रुष साथीले म’हिला साथी’लाई म’हत्त्व दिने बानी गरे उनीहरू च’रम आ’नन्द’तिर सह’जै जान सक्छन् । नेपालअजबाट