महिलाहरुले आफुलाई यौ’न चाहना भए पछि यस्तो व्य’वहार देखाउँछिन् ! जानी राखौं ।